Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Klachtenregeling

Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen, daarom is er een “Klachtenregeling”. Kerobei heeft een klachtenregeling die bestemd is voor ouders en medewerkers. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige klachtbehandeling. Elke klacht wordt dan ook neutraal en deskundig beoordeeld door een interne of externe vertrouwenspersoon. Het bestuur is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Deze commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bestuur.

De klachtenregeling kunt u vinden op de site van onze stichting Kerobei.

 

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. Er zijn situaties waarin kinderen zich niet altijd prettig voelen. Als een kind zich niet prettig voelt, kan het niet optimaal functioneren. Het kan de dingen die het kind doet op school of het hele leven van het kind beheersen.

Onveilige situaties kunnen verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag en allerlei vormen van psychisch en fysiek geweld. Ook kan gedacht worden aan ontevredenheid over schoolse zaken zoals het gedrag van de leerkracht, aanpak van uw kind of andere school gerelateerde zaken.

De eerste stap om dit op te lossen is in gesprek gaan met de personen die bij de situatie betrokken zijn. Door erover te praten, kan het probleem vaak worden opgelost. Kan het probleem niet worden opgelost met de direct betrokken personen, dan kan de interne vertrouwenspersoon hierin hulp bieden. De vertrouwenspersoon:

  • Luistert naar problemen en klachten.
  • Gaat vertrouwelijk met de melding of klacht om.
  • Zorgt eventueel voor bemiddeling.
  • Kan je eventueel doorverwijzen naar een hulpverlener.

 

Op basisschool St. Jozef hebben we twee vertrouwenspersonen:

Elsa Sijbers-Naus - elsa.sijbers@kerobei.nl

Daniëlle van Eijk - daniëlle.vaneijk@kerobei.nl 

Voor degene die liever niet direct een klacht aan de school wil voorleggen of omdat zij zich onvoldoende gehoord voelen, heeft Kerobei externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk. 

Voor ouders en leerlingen:   Mevrouw Marjan Klaassen
    Mevrouw Loes Kempen
    GGD Limburg-Noord
    T: 088-1191291
     
Voor ouders, leerlingen,     
medewerkers en overige betrokkenen:   Mevrouw Jeske de Fretes
    T: 06-29661263
    T: 06-21293342

 

Klokkenluiden

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe personen die betrokken zijn bij Kerobei kunnen handelen als ze een vermoeden hebben van een ernstige misstand bij Kerobei. 

Kerobei heeft de functie van de integriteitscommissie belegd bij Capra Advocaten.
De externe contactpersoon is: 

Paula Berends-Schellens
T: 070-364 8102
M: 06-48431715
W: www.capra.nl

 

Meer informatie over de klokkenluidersregeling kunt u vinden op de site van onze stichting Kerobei.