Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Schoolplan

Het schoolplan is ons instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het schoolplan beschrijft onze kaders, beleid en de daaraan gekoppelde doelen en ambities voor de komende vier jaar. 

Het schoolplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan worden genoemd. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde doelen en ambities gerealiseerd zijn.

In het schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en de leerlingpopulatie. Hierna beschrijven we waar we als school voor staan, de  huidige situatie en onze ambities, we zoomen in op het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitszorg. 

De huidige schoolplan periode loopt van 2023-2027. Klik hier om naar het huidige schoolplan te gaan.

 

Kernpunten 2023-2027

Kijkend naar onze missie en visie, de behaalde resultaten en hetgeen we als school nog te ontwikkelen hebben, stellen we in het schoolplan 2023-2027 van basisschool St. Jozef drie kernpunten centraal:

  • Inclusief onderwijs
  • Gemotiveerde leerlingen
  • Hoge leeropbrengsten

 

Inclusief onderwijs

Voor St. Jozef ligt een vraagstuk voor inclusiever onderwijs daar onze school een hoger verwijzingspercentage naar het speciaal basisonderwijs heeft dan gemiddeld binnen onze stichting Kerobei. St. Jozef wil een school zijn voor alle kinderen. We willen een school zijn waar iedereen welkom is, welke onderwijsbehoefte ze ook hebben en welke extra ondersteuning ze ook nodig hebben. We willen gelijke onderwijskansen bieden voor al onze leerlingen.

 

Gemotiveerde leerlingen

Motivatie heeft een grote invloed op leerprestaties. Als school willen we daarom inzetten op het verhogen van de motivatie en de betrokkenheid van onze leerlingen. Motivatie en betrokkenheid kunnen vergroot worden door het creƫren van een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Om de motivatie van onze leerlingen te vergroten zal de leeromgeving tegemoet moeten komen aan de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

 

Hoge leeropbrengsten

Als school scoren we, kijkend naar de eindtoets, zowel bij de fundamentele doelen (1F) als bij de streefdoelen (2F/1S) boven de signaleringswaarde van de inspectie. Ook de schooleigen normen (schoolambitie) voor schooljaar 2022-2023 zijn grotendeels behaald. Kijkend naar de resultaten van de CITO Leerlingvolgsysteem zien we dat er gedeeltelijk nog onder het landelijk gemiddelde wordt gescoord. Om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving zijn goede basisvaardigheden in rekenen, taal en lezen onmisbaar. We willen daarom dat we als school boven het landelijk gemiddelde scoren en minimaal passend bij de door ons gestelde streefdoelen. Naast deze kernvakken hebben we uiteraard ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, wereldoriƫntatie en de creatieve vakken.