Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school is uniek, heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen problemen en zijn eigen oplossingen. De ‘Wet medezeggenschap op scholen’ (WMS) die op 1 januari 2007 in werking is getreden, biedt ruimte de inspraak op een manier in te richten die past bij de lokale situatie en de taakopvatting van de MR.

Slagvaardig werken begint bij een goede informatievoorziening. Dit is één van de meest fundamentele rechten van de MR. Het bestuur van de school moet de MR onder andere informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar, op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Bij veel besluiten heeft het bevoegd gezag advies of instemming van het personeel en/of de ouders nodig. Heeft de MR adviesrecht, dan moet het bestuur van de school de MR eerst advies vragen over een voorstel, voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Heeft de MR instemmingsrecht, dan heeft het bestuur van de school de instemming van de MR nodig voordat ze een voorstel mogen uitvoeren.

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, binnenklimaat, arbozorg, veiligheid en bedrijfshulpverlening.

De MR hoeft niet af te wachten tot het bestuur iets vraagt of voorlegt. Zelf kan de MR pro-actief meedenken en voorstellen doen. Dit zogeheten initiatiefrecht is in de wet en het medezeggenschapsreglement vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. Dat gebeurt meestal toch wel. De MR heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.

De MR fungeert zodoende als sparringpartner en klankbord voor de directie en (op afstand) voor het schoolbestuur. Hiervoor worden geen financiële specialismen of andere specifieke portefeuilles vereist, maar een kritisch persoon, die op grond van eigen visie en argumenten het gesprek aangaat.

In de medezeggenschapsraad wordt advies en/of instemming gevraagd m.b.t. schoolaangelegenheden. Leden van de medezeggenschapsraad hebben drie jaar zitting. De directeur van school heeft hierin een adviserende rol. De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten:

Oudergeleding MR:

Dimitri Peulen, voorzitter - dpeulen@home.nl
Eveline Wijnhoven - evelinewijnhoven@hotmail.com
Murat Erdogan - m_erdo66@hotmail.com

Personeelsgeleding MR:

Jori Beeren - jori.beeren@kerobei.nl 
Simone Houben - simone.houben@kerobei.nl 
Rianne Stals - rianne.stals@kerobei.nl     

De MR is te bereiken via het volgende e-mailadres: mr.sintjozef@kerobei.nl.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:

Alle vergaderingen zijn op maandagen en starten om 19:30 uur:
17 oktober 2022
12 december 2022
6 februari 2023
3 april 2023
5 juni 2023

Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Graag aanmelden bij een van de leden.