Basisschool Sint Jozef - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school is uniek, heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen problemen en zijn eigen oplossingen. De ‘Wet medezeggenschap op scholen’ (WMS) die op 1 januari 2007 in werking is getreden, biedt ruimte de inspraak op een manier in te richten die past bij de lokale situatie en de taakopvatting van de MR.

Slagvaardig werken begint bij een goede informatievoorziening. Dit is één van de meest fundamentele rechten van de MR. Het bestuur van de school moet de MR onder andere informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar, op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Bij veel besluiten heeft het bevoegd gezag advies of instemming van het personeel en/of de ouders nodig. Heeft de MR adviesrecht, dan moet het bestuur van de school de MR eerst advies vragen over een voorstel, voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Heeft de MR instemmingsrecht, dan heeft het bestuur van de school de instemming van de MR nodig voordat ze een voorstel mogen uitvoeren.

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, binnenklimaat, arbozorg, veiligheid en bedrijfshulpverlening.

De MR hoeft niet af te wachten tot het bestuur iets vraagt of voorlegt. Zelf kan de MR pro-actief meedenken en voorstellen doen. Dit zogeheten initiatiefrecht is in de wet en het medezeggenschapsreglement vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. Dat gebeurt meestal toch wel. De MR heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.

De MR fungeert zodoende als sparringpartner en klankbord voor de directie en (op afstand) voor het schoolbestuur. Hiervoor worden geen financiële specialismen of andere specifieke portefeuilles vereist, maar een kritisch persoon, die op grond van eigen visie en argumenten het gesprek aangaat.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad wordt advies en/of instemming gevraagd
m.b.t. schoolaangelegenheden. Leden van de medezeggenschapsraad hebben 3 jaar zitting. De directeur van school heeft hierin een adviserende rol.

Ouders

Dimitri Peulen, voorzitter dpeulen@home.nl

Eveline Wijnhoven, evelinewijnhoven@hotmail.com

Masha Hendriks, mas_hendriks@hotmail.com

Leerkrachten

Simone Derks

Yvonne Pelzer

Melanie van Mierlo       

 

 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

Woensdag  26-9-2018
Woensdag  14-11-2018
Woensdag  23-1-2019
Woensdag  13-3-2019
Woensdag  15-5-2019
Woensdag  26-6-2019

 

Verslag van de vergaderingen

Voor het verslag van 26-9-2018, klik hier
Voor het verslag van 14-11-2018, klik hier
Voor het verslag van 23-1-2019. klik hier
Voor het verslag van 13-3-2019, klik hier
Voor het verslag van 15-5-2019, klik hier

Jaarverslag 2017-2018, klik hier